بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

طرح مسیر ارتقاء شغلی

 

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

 به منظور جذب ، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و کارایی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات به ارباب رجوع و تعیین مسیر ارتقا شغلی آنان و در اجرای تصویب نامه شماره 4169/ت5703 ه مورخ 22/5/1381 هیات محترم وزیران ،طرح تببین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان،مشاوران ومدیران شاغل در دستگاههای اجرایی که به تصویب شورای اموراداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می گردد.خواهشمند است بر اساس مفاد طرح مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب با وظایف و ویژگیهای دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذکور به این سازمان ارسال فرمایند.

ضمنا قبل از تعیین عوامل خاص توسط دستگاههای اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی که امتیاز مذکور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی کسب نمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بلامانع خواهد بود.

 

 

طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان،مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی

شورای امور اداری و استخدامی کشور ،به منظور افزایش انگیزه و کارایی و اثر بخشی بیشتر و بهتر کارشناسان متخصص،مدیران و مشاوران و نیز برقراری مکانیزمهای مناسب جبران خدمات ،طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان مزبور در دستگاههای اجرایی را که در امر برنامه ریزی در سطح بخشی و فرابخشی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی اشتغال دارند بشرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

1- مدیران و مشاوران و کارشناسان موضوع این طرح بشرط کسب حداقل امتیازات تعیین شده در بند 2 حسب مورد می توانند از عناوین ارشد ، خبره و عالی بهره مند گردند.

2- کارکنان یاد شده علاوه بر وظائف و مسوولیتهای ناشی از پست مورد تعیین عهدهدار وظائف ذیل نیز خواهند بود:

·    مطالعه و تحقیق در زمینه وظائف ستادی و برنامه ریزی و وظائف اصلی وزارتخانه ها و موسسه متبوع و شرکت در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی که به منظور اصلاح ساختارها و تسهیل در انجام امور جاری اجرا می گردد.

·        ارزیابی تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی،فنی،صنعتی و تکنولوژیکی در ارتباط با وظایف محوله.

·    تلاش برای ارتقاء سطح علمی از طریق مطالعه و ارتباط با  دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی در داخل و خارج از کشور و تهیه مقالات لازم.

·        تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربی در زمینه وظائف دستگاه متبوع در ایران و جهان.

·        ارائه ابتکارات و خلاقیت در مسیر شغلی و وظایف دستگاه که موجب کاهش هزینه های ارتقاء کیفیت و سرعت ارائه خدمات می شود.

·        هدایت برنامه های مربوط به استفاده از فن اوریهای نوین در ارتباط با وظایف وزارتخانه و موسسه متبوع.

·    ارائه پیشنهادهای جدید بر ای ارتقاء سطح کیفی خدمات دستگاه به منظور استفاده در تنظیم استفاده در تنظیم لوایح، مصوبات و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

·        انجام سایر امور مربوط

3-احراز عناوین ارشد ، خبره و عالی به ترتیب مشروط کسب حداقل 600 و 1100 و 1600 امتیاز از عوامل مذکور در این طرح می باشد.

4- در صورت کسب امتیاز و تعیین عناوین ارشد، خبره و عالی برای افراد ( به استثناء متصدیان مشاغل مدیریت) این عناوین در احکام کارگزینی آنان بعد از عنوان پست سازمانی در داخل پرانتز درج می گردد.و در مکاتبات آتی از همین عناوین استفاده می شود.

تبصره- مدیران و مشاوران در صورت کسب امتیاز از عوامل مربوطه و احراز عناوین ارشد ، خبره و عالی ، پس از تغییر سمت و انتصاب در پستهای کارشناسی مشمول این طرح بوده و می توانند از عناوین مزبور در پستهای کارشناسی استفاده نمایند.

5- عوامل امتیاز آور موضوع این طرح به دو دسته تقسیم می شوند :

الف- عوامل عمومی:

1/الف مدرک تحصیلی : متناسب با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و اعتبار دانشگاه و معدل افراد بر اساس ضوابطی که توسط کمیته موضوع بند شش تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد. برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب 300،250،200  امتیاز محسوب می گردد.

تبصره-میزان ارتباط مدرک تحصیلی مستخدم با شغل مورد تصدی تا 40% دانشگاه محل تحصیل تا 40% و معدل وی تا 20% امتیازات موضوع این بند خواهد بود.

2/الف- سوابق تجربی: مشمولین دارای مدرک لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 6 امتیاز تا حداکثر 180 امتیاز ، مشمولین دارای مدرک فوق لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 8 امتیاز تا حداکثر 240 امتیاز و مشمولین دارای مدرک دکترا به ازاء هر سال خدمت مربوط 10 امتیاز تا حداکثر 300 امتیاز.

3/الف- آموزش همکاران : به ازاء اموزش هر یک از همکاران 30 امتیاز و حداکثر 90 امتیاز با تایید همکار، مدیریت و معاونت ذیربط.

تبصره- مراد از آموزش موضوع این بند انتقال مهارتهای شغلی و تخصصی به سبک ستاد و شاگردی است

4/الف دوره های آموزشی شغلی : به ازاء هر 100 ساعت دوره (در چارچوب نظام اموزش کارکنان دولت و سمینارهای علمی و آموزشی  با تایید واحد آموزش ) متناوب و یا متوالی 20 امتیاز و حداکثر 150 امتیاز

تبصره1- اگر مدت دوره از 100 ساعت کمتر باشد میزان امتیازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره2- به دوره هایی که منجر به اخذ مدرک معادل شده است امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

5/الف- استفاده از نرم افزار : حداکثر تا 100 امتیاز با تایید واحد انفورماتیک یا عناوین مشابه در دستگاه.

تبصره- نرم افزار موضوع این بند متناسب با آموزشهای عمومی و تخصصی کارکنان در اجرای مصوبه شماره 722/13 ط مورخ 22/4/1381 شورای عالی اداری و طرح توسعه کاربری  فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) موضوع تصویب نامه هیات وزیران بر حسب نیازهای آموزشی اعلام شده در سطوح سازمانی مربوطه (کارشناسان و مدیران)خواهد بود.

6/الف- تسلط به زبان خارجی حداکثر تا 70 امتیاز بر اساس امتیاز مکتسبه در آزمون مربوط( عالی 70، خوب 50و متوسط 30)

7/الف ارائه پیشنهادی نو و ابتکاری: به ازاء هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندات کافی و مورد تایید مرجع ذیربط منجر به کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات (بر اساس دستورالعمل نظام پذیرش موضوع بندهای2و 8 مصوبه شماره 420/14 ط مورخ 15/12/79 شورایعالی اداری ) تا50 امتیازو حداکثر 250 امتیاز.

پیشنهاداتی که منجر به اتخاذ تصمیم و اجرا شده است با حفظ سقف تا دو برابر امتیاز هر پیشنهاد قابل احتساب است(متناسب با سطح اثر بخشی در یک منطقه یا استان یا کشور)

8/الف-اکتشاف و اختراع:متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف موضوع اکتشاف و اختراع و با تایید مراجع ذیربط تا 100امتیاز.

9/الف-ارائه مقالات-به ازائ هر مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی تا 30 امتیاز حداکثر 120 امتیاز.

10/الف- طرح های ارزنده تحقیقاتی : برای هر طرح ،متناسب با اهمیت و اثر گذاری آن در جهت ارتقاء کیفیت،کاهش هزینه ها و سرعت ارائه خدمات 50 امتیاز حداکثر 250 امتیاز.

طرح هایی که نتایج آن به صورت قانون ، مصوبه ، بخشنامه تصویب شده است و یا در دستگاه ذیربط به مورد اجرا گذاشته شده است به ازائء هر طرح تا دو برابر امتیاز مربوط قابل احتساب است.

11/الف-کارایی:چنانچه امر ارجاعی به مستخدم با سرعت و دقت و کیفیت مورد انتظار انجام شود حداکثر 100 امتیاز (عالی 100 امتیاز،خوب 70 امتیاز،متوسط تا 50 امتیاز)با پیشنهاد مدیر ذیربط و تایید مقام بالاتر با ذکر دلایل.

12/الف-رضایت ارباب رجوع:در دستگاههای که بر اساس طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع مصوبه شماره 1854/13 ط مورخ 10/2/1381 شورایعالی اداری نسبتن به نظر سنجی از ارباب رجوع اقدام نمایددر صورتیکه کارشناسان ذیربط بر اساس نظرسنجی مربوط نمره عالی،خیلی خوب و یا خوب اخذ نموده می توان تا 100،تا 70و یا تا 50 امتیاز منظور نمود.

ب-عوامل خاص:

عوامل خاص با توجه به وظایف و مسوولیتهای مشاغل اختصاصی هر وزارتخانه یا سازمانهای مستقل محل خدمت مستخدم حسب موردا حصاء و  جهت تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردد.حداکثر امتیاز این عوامل 250 می باشد.

در تعریف عوامل خاص ،دستگاههای اجرایی موضوع این طرح مکلفند نسبت به طراحی و ارائه جداول عوامل امتیازآور با جهت گیری گزارشهای نظارتی و تخصصی متناسب با ویژگیهلی مشاغل ستادی و مورد تصدی ،اراءه طرحهای ملی برای واگذاری اموربه بخش غیر دولتی و کاهش حجم و اندازه دولت.ایجاد وضعیت مردم در ارائه خدمات و بهره گیری از تکنولوژی جدید و ... اقدام و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال دارند.

 

-     دستگاهها می توانند در مورد خاص متناسب با مشاغل خحود برخی از  عوامل عمومی  که در این مصوبه ذکر شده است را به عنوان عوامل خاص خود پیشنهاد نمایند.

 

6- هیات ممیزه:

- به منظور اجرای این طرح در  هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل یک هیات ممیزه با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد.

-         معاون پشتیبانی یا اداری و مالی

-         معاون یا مدیر تخصصی ذیربط(حسب مورد)

-         یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته تخصصی مورد بحث به انتخاب بالاترین مقام دستگاه

-     یک نفر از کارشناسان صاحب نظر شاغل در رشته شغلی مورد نظر که از شهرت حرفه ای بالایی برخوردار باشد به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تایید هیات ممیزه

-         نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیته موضوع بند 3 دستورالعمل شماره 2880/د مورخ 5/7/1367

-     هیات ممیزی برای اعطاء امتیازاتی که جنبه سنجش کیفیت دارد به صورت رقابتی در ارزیابی کارشناسان و تعیین امتیاز اقدام می نماید به نحوی که جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از 65 درصد مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننمایند.

 

7-فرایند اجرایی:

الف- داوطلبین استفاده از این طرح می باستی با مراجعه به واحد متبوع خویش فرم ارزشیابی ارتقاء شغلی را دریافت نموده و پس از تکمیل مندرجان ان را اعاده نمایند.

ب جهت بررسی مفاد فرمهای یاد شده کمیته ای با حضور مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص همان واحد ( به انتخاب مدیر واحد) تشکیل در صورت تایید مراتب به هیات ممیزه ارائه می گردد.

ج پس از بررسی در خواست متقاضیان و بررسی فرمها و مدارک افراد برای احراز عناوین کارشناس ارشد ، کارشناس خبره  و یا کارشناس عالی و تایید و تصویب توسط هیات ممیزه ، مراتب به امور اداری یا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حکم کارگزینی اقدام نمایند.

 

8- سایر موارد

1- هیات ممیزه موظف است با بررسی دقیق محتوای موضوع و متناسب با کیفیت پیشنهاد یا تحقیق و یا میزان تسلط و یا ... و میزان اثربخشی نتایج پیشنهاد یا تحقیق طبق ظوابطی که تعیین می نمایند امتیاز مناسب راتا حداکثر رقم تعیین شده به فرد اعطاء نمایند.

2-اگر هر پیشنهاد یا طرح در زمینه واحدی باشند فقط به یکی از انها امتیاز مزبوط اعطاء می گردد.

3-چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس نقش هر یک تقسیم می گردد

+ نوشته شده در  شنبه دهم آذر ۱۳۸۶ساعت 12:24  توسط اکبر ستاری  |